Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza to dokument sporządzany po zakończeniu robót budowlanych, który ma za zadanie odzwierciedlać rezultat wykonanych prac i końcowy efekt zagospodarowania terenu. Jest to niezbędny dokument, który zgodnie z Prawej geodezyjnym i kartograficznym należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obowiązkowi przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty, w których rozpoczęcie prac budowlanych wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy informujące o konieczności wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej znajduję się w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 o prawie budowlanym Z tego względu geodezyjna inwentaryzacja działki musi zostać sporządzona przez specjalistę o odpowiednich uprawnieniach. Osobą kompetentną do przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej jest geodeta o uprawnieniach zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji lub geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wyjściowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Dokument ten odzwierciedla stan rzeczywisty zagospodarowania terenu i stanowi dowód zgodności lub odstępstwa zakończonej budowy z projektem zagospodarowania przestrzennego danej działki.

Jak wygląda przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji możliwe jest naniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych obiektów w celu uaktualnienia projektu zagospodarowania przestrzennego danej okolicy. Dlatego niezbędne jest, żeby w operacie inwentaryzacji zawarte były szczegółowe dane dotyczące nie tylko samego budynku, ale także obiektów liniowych jak przyłącza wodociągowe, gazowe i elektroenergetyczne oraz kanalizacja. Dane zbierane podczas inwentaryzacji geodezyjnej dotyczą nie tylko przestrzennego usytuowania budynków, ale także elementów zagospodarowania działki jak wjazdy czy parkingi. Aby prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną niezbędne jest wykonanie odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wyróżnia się pomiar bieżący i pomiar końcowy.

Pomiar bieżący

Pomiarowi bieżącemu podlegają obiekty, które w trakcie postępu prac budowlanych zostaną zasypane i nie będzie możliwości zmierzenia ich po zakończeniu budowy. Do tak zwanych obiektów znikających należą wszelkie obiekty liniowe jak wodociągi, kanalizacja czy sieć gazowa. Dlatego ich pomiar musi nastąpić przed ich zakryciem, zasypaniem czy zalaniem betonem w ramach obsługi geodezyjnej danej inwestycji. Następnie otrzymane pomiary zostają naniesione na mapę zasadniczą terenu. Obowiązek przeprowadzenia pomiaru bieżącego obiektów liniowych ciąży na inwestorze i to on odpowiada za ewentualne niedotrzymanie formalności. Akceptowalne są tylko nieznaczne odstępstwa sieci uzbrojenia terenu od uzgodnionego projektu w postaci 0,3m dla gruntów zabudowanych i 0,5m dla gruntów rolnych i leśnych. Jeśli jednak niezgodności są większe, inwestor danego obiektu zobowiązany jest do jak najszybszego przekazania sporządzonej mapy do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Mapa zasadnicza sporządzone w trakcie pomiaru bieżącego niezbędna jest do wydania dokumentów niezbędnych do odbioru budynku takich jak: protokół odbioru przyłącza wodnego, protokół odbioru kanalizacji sanitarnej oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z zagospodarowaniem działki.

Pomiar końcowy

Podczas pomiaru końcowego geodeta dokonuje oceny nowych obiektów budowlanych na danej działce i ukształtowania pionowego terenu. Następnie pomiary oceniane są pod względem zgodności z pierwotnym projektem oraz nanoszone są na mapę zasadniczą i szkic sytuacyjny. Po zakończeniu inwentaryzacji powykonawczej inwestor otrzymuje kopię mapy oraz szkicu, a w dzienniku budowy geodeta zamieszcza odpowiedni wpis potwierdzający (lub nie) zgodność zinwentaryzowanych budynków z projektem budowlanym. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynność geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, geodeta po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych zobowiązany jest do przekazania oryginału dokumentacji sporządzonej podczas inwentaryzacji powykonawczej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aby umożliwić jednostce uaktualnienie mapy zasadniczej ewidencję gruntów i sieć uzbrojenia danego terenu. Kierownik budowy po zakończeniu inwentaryzacji powykonawczej powinien otrzymać kopię mapy powstałej w wyniku inwentaryzacji.

Ile trwa inwentaryzacja powykonawcza i jaki jest jej koszt?

Inwentaryzacja powykonawcza zazwyczaj przeprowadzana jest przez geodetę, który współpracował z inwestorem przez całą długość trwania budowy. Najczęściej inwestorzy decydują się na skorzystanie z usług doświadczonych firm geodezyjnych, które biegle znajdą przepisy. Mapa inwentaryzacji powykonawczej to dokument, który zawiera wszelkie uaktualnienia na danym terenie i wykonywany jest na podstawie mapy zasadniczej otrzymanej ze starostwa. Inwestor powinien otrzymać co najmniej 2 kopie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Mapa powykonawcza powinna być wyskalowana w ten sam sposób co mapa do celów projektowych, aby geodeta mógł w szybki sposób porównać projekt budynku z jego aktualnym położeniem. Na podstawie takiego porównania wydawane jest oświadczenie o zgodności projektu z planem zagospodarowania. Następnie na podstawie przeprowadzonej analizy geodeta wystawa operat geodezyjny powykonawczy, czyli tak zwany operat kolaudacyjny. Zazwyczaj zajmuje to maksymalnie kilka dni. Im sprawniej geodeta przeprowadzi inwentaryzację powykonawczą i wystawi stosowny operat, tym szybciej inwestor będzie mógł złożyć odpowiednie dokumenty związane z oddaniem obiektu do użytku. Sporządzony operat geodezyjny powykonawczy składany jest do ODGiK, a pracownik następnie kartuje zmiany na pierworysy i matrycę mapy zasadniczej. Czas realizacji zlecenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wynosi zazwyczaj od 1 do 8 tygodni i uzależniony jest głównie od szybkości przetwarzania dokumentów przez urząd. Koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wynosi około 1000-1500zł. Cena ta zależy od rodzaju obiektu budowlanego i ilości przyłączy, a także od regionu, w którym przeprowadzana jest inwentaryzacja. Usługi geodezyjne nie należą do najtańszych, ale są niezbędne na każdym etapie budowy.

Inwentaryzacja geodezyjna i co dalej?

Po zakończeniu inwentaryzacji budynku, geodeta wydaje inwestorowi szereg dokumentów, których posiadanie jest niezbędne, aby złożyć w nadzorze budowlanym zaświadczenie o zakończeniu budowy. Wymagane przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego dokumenty to:

  • oryginalny dziennik budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
  • dokumentacja powykonawcza
  • protokoły badań i odbiorów
  • inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza budynku oraz przyłączy wykonywana podczas pomiaru bieżącego i końcowego.