Geodezyjna obsługa inwestycji – na czym polega?

Obsługa geodezyjna inwestycji to ogół czynności geodezyjnych i opracowań geodezyjno-kartograficznych na każdym etapie prowadzenia danej inwestycji budowlanej. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obsługą geodezyjną muszą zostać objęte wszelkie obiekty budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych. Z tego względu zapotrzebowanie na usługi geodezyjne jego ogromne i ciągle rośnie. Większość inwestycji budowlanych zobowiązana jest do stałej współpracy z geodetą podczas wszystkich etapów budowy.

Etapy geodezyjnej obsługi inwestycji:

  • Wytyczenie działki pod zabudowę – zanim inwestor przystąpi do budowy nowej inwestycji musi najpierw nabyć odpowiedni grunt. W tym celu niezbędne jest skorzystanie z usług geodezyjnych do określenia granic działki za pomocą pomiaru katastralnego.
  • Opracowanie mapy do celów projektowych na podstawie szczegółowych pomiarów i zapoznania się z mapą zasadniczą dostępną w starostwie. Następnie mapa do celów projektowych musi zostać zatwierdzona przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Taka mapa stanowi podstawę wykonania projektu zagospodarowania danej działki.
  • Tyczenie obiektu budowlanego, czyli przeniesienie charakterystycznych punktów danej budowli z projektu budowlanego na powierzchnię działki budowlanej. Jest to jedno z podstawowych usług w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji. Proces ten może przebiegać kilku etapowo w przypadku budynków z kilkoma kondygnacjami. Tyczeniu szczególnie podlegają główne osie budynku przebiegające zarówno nad jak i pod gruntem, charakterystyczne punkty obiektu oraz punkty wysokościowe o charakterze stałym, w odniesieniu do których obiera się pozostałe rzędne wysokościowe budynku. Wszelkie czynności powinny zostać oczywiście odnotowane w dzienniku budowy.
  • Czynności kontrolne podczas budowy obiektu w celu sprawdzenia zgodności parametrów budowy z projektem. Ocena ta powinna być prowadzona przez cały okres budowy. Geodeta w odpowiednim momencie budowy powinien przeprowadzić inwentaryzację bieżącą obiektów liniowych jak wodociągi czy kanalizacja. Potwierdzeniem wykonywania danych czynności jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy podpisany przez uprawnionego geodetę.
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w celu wydania operatu geodezyjnego potwierdzającego zgodność inwentaryzowanej budowli z projektem i planem zagospodarowania. Podczas tej czynności powstaje mapa powykonawcza, która stanowi podstawę do zaktualizowania zasadniczej mapy danego terenu.
  • Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – geodeta bardzo dobrze zna się na prawie budowlanym w zakresie swoich obowiązków, dlatego zadba o dopełnienie wszelkich formalności i przygotuje niezbędne dokumenty np. do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę. Do jego zadań należy także przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbędnej do uzyskania zgody na użytkowanie danego obiektu.