Mapa do celów projektowych – ile kosztuje oraz czym jest?

Według punktu 7 artykułu 2 Ustawy o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym, mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierające elementy treści mapy zasadniczej.

Co to jednak oznacza dla osób ubiegających się o uzyskanie takiego dokumentu? Kiedy konieczne jest sporządzenie mapy projektowej? Kto może przeprowadzić taką usługę oraz jaki jest czas oraz cena jej realizacji? Odpowiedzi na powyższe pytania (i nie tylko) przedstawimy Państwu w następującym artykule.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych stanowi rodzaj mapy geodezyjnej. Jest ona swego rodzaju szczegółowym uzupełnieniem mapy zasadniczej, na podstawie uzupełnienia której jest opracowywana. Może ona również powstać na kopii mapy jednostkowej pochodzącej z państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych- dzieje się tak w sytuacji, gdy dla konkretnej posesji nie istnieje mapa zasadnicza. Szczegółowy sposób sporządzania omawianego dokumentu reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań kartograficzno-geodezyjnych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę.

Usługa ta wykonywana jest przez geodetę, czyli osobę o wymaganym wykształceniu oraz kompetencjach w kierunku pomiarów geodezyjnych. Musi on posiadać wiedzę zarówno w zakresie pomiarów inwentaryzacyjnych, jak i realizacyjnych, wysokościowych oraz sytuacyjnych. Dokładny zakres uprawnień geodety można znaleźć w artykule 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o Prawie Geodezyjnym oraz Kartograficznym.

Mapa geodezyjna do celów projektowych – kiedy jest potrzebna?

Wykonanie mapy do celów projektowych niezbędne jest w wielu sytuacjach. Najczęściej powodem przeprowadzenia takiej usługi jest ubieganie się przez właściciela działki o zgodę na warunki zabudowy, zgodę o wykonanie projektu lub przyłączy (na przykład wody lub gazu), a także o wyłączenie terenu z produkcji rolnej lub leśnej. Może to być również chęć ustalenia warunków przyłączenia mediów, ustaleń dotyczących ekologii lub ustaleń przeprowadzanych z konserwatorem zabytków. Przedstawienie mapy do celów projektowych jest również koniecznie przed rozpoczęciem sporządzania mapy inwentaryzacyjnej. Jest to więc podstawa poprzedzająca proces projektowania, budowy, remontu oraz inwestowania danej nieruchomości. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zostać złożony na tym samym etapie, co wniosek o zezwolenie na budowę.

Cel wykonania tej usługi w dużej mierze wpływa na zakres mapy do celów projektowych oraz cenę jej wykonania. Innym czynnikiem wpływającym na to, ile kosztuje mapa geodezyjna do celów projektowych, jest również lokalizacja i wielkość danej posesji oraz indywidualne cenniki konkretnych firm geodezyjnych.

Mapa do celów projektowych – co zawiera?

Opisywany dokument stanowi mapę do celów informacyjnych, która przedstawia zagospodarowanie nie tylko danej posesji, ale także otaczającego ją terenu. Mapa do celów projektowych musi więc zawierać wszystkie wymagane dane, dotyczące terenu działki oraz otaczającego ją obszaru (obejmującego co najmniej 30 metrów każdym kierunku), granice posesji, składowe mapy zasadniczej, lokalizację drzew o wysokości przekraczającej dwa metry, pomniki przyrody, tereny rozgraniczające, linie zabudowy, osie dróg, lokalizację ważnych dla projektanta obiektów oraz podziemną infrastrukturę.

Mapa ta musi zostać wykonana w odgórnie ustalonej skali (decyduje o niej organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na zabudowę działki). Jest to skala 1:500 w przypadku map dla działek budowlanych, 1:1000 (dla obiektów budowlanych tworzących zespół albo obszarów przemysłowego budownictwa) lub 1:2000 (jeśli mamy do czynienia z rozległymi terenami, które obejmują obiekty liniowe oraz budowlane w dużych odległościach od siebie).

Wykonanie mapy do celów projektowych

Sporządzenie mapy do celów projektowych składa się z kilku etapów. Po pierwsze, musimy udać się do wybranej firmy geodezyjnej, jako że taka usługa może zostać przeprowadzona jedynie przez uprawnioną do tego osobę- czyli, co oczywiste, geodetę.

Geodeta na początku kompletuje pełną dokumentację oraz dane niezbędne do sporządzenia mapy. W tym celu, zgłasza chęć rozpoczęcia pracy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Taka instytucja ma obowiązek w ciągu 10 dni wydać geodecie niezaktualizowaną mapę zasadniczą.

Mapa zasadnicza to dokument państwowy, obejmujący obszar całego państwa. Jest ona ogólnie dostępna w Starostwie Powiatowym (konkretnie w Samorządowym Wydziale Geodezji i Kartografii) za opłatą wynoszącą zwykle około 50 złotych. Zawiera ona dane o ukształtowaniu, zagospodarowaniu (a więc obiektach użytkowania publicznego, ulicach, roślinności) oraz uzbrojeniu (infrastrukturze w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, gazociągowej czy ogrodzenia) danego terenu, a także jego dane ewidencyjne (a więc numer działki oraz jej prawne granice). Wykorzystywana jest w celach komercyjnych (kiedy na jej podstawie sporządza się inne dokumenty, na przykład mapy do celów projektowych), planistycznych, czy ewidencyjnych. Jest również podstawowym dokumentem zaspokajającym potrzeby państwowej gospodarki. Może być wykonana w skali 1:500-1:1000 (w przypadków wysoko zurbanizowanych), 1:1000-1:2000 (dla obszarów średnio zurbanizowanych) lub 1:5000 (dla obszarów leśnych i rolnych). Skala musi zapewniać przejrzystość dokumentu oraz przystępność korzystania przez jej czytelnika.

Po otrzymaniu mapy zasadniczej do celów projektowych, geodeta analizuje ją oraz ocenia na żywo działkę pod kątem warunków terenowych, metrażu danego obszaru, obecności drzew, sieci mediów, ważnych obiektów oraz elementów architektonicznych. Następnie, dokonuje on aktualizacji mapy (a więc przywraca jej zgodność z rzeczywistymi terenowymi wartościami). Aktualizacja ta przeprowadzana jest na kopii mapy zasadniczej (może stanowić maksymalnie dwukrotne jej powiększenie lub pomniejszenie) lub na kopii mapy jednostkowej. Ważne jest, aby aktualizowana mapa zawierała treści zawarte w następujących bazach danych: Baza Danych Szczegółowych Geodezyjnych, Państwowy Rejestr Granic, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencja Gruntów i Budynków, Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia. Otrzymana praca musi zawierać napis „mapa do celów projektowych”, oznaczenie użytej skali oraz definiować teren aktualizacji. Dokument ten wykonywany jest w formacie A4, lub większym (ale będącym wielokrotnością formatu A4), w układzie sekcyjnym (z uwzględnieniem zaznaczenia numeracji sekcji), jednostkowym (a więc na szkicu orientacyjnym w ułożeniu w kierunku północy) lub wieloarkuszowym (wówczas konieczna jest numeracja arkusza oraz oznaczenie ich łącznej liczby oraz oznaczenie konkretnego dokumentu na szkicu orientacyjnym). Mapa powinna posiadać legendę zawierającą oznaczone na niej obiekty, opisane we wspomnianym wyżej rozporządzeniu. Przeprowadzona aktualizacja w formie operatu pomiarowego wysyłana jest do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Geodeta otrzymuje później zaktualizowaną mapę- musi wydrukować ją w wymaganej liczbie kopii (zwykle są to trzy dokumenty), podbija każdą z nich oraz przekazuje w ręce swojego klienta. Zaktualizowana mapa do celów projektowych może zostać zamówiona zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Jej ważność wynosi 3 miesiące (w przypadku kiedy chcemy ubiegać się o pozwolenie na zabudowę czy inną ingerencję w obrębie danej posesji), choć powinniśmy aktualizować ją zawsze, kiedy na obrębie danego terenu zachodzą jakiekolwiek znaczące zmiany.

Ile kosztuje mapa geodezyjna do celów projektowych? Ile czasu trwa jej sporządzenie?

Koszt mapy do celów projektowych jest- jak już wspomniano- zróżnicowany i zależny od kilku czynników. Należy do nich lokalizacja oraz wielkość danej działki, cel sporządzenia mapy, poziom skomplikowania oraz nakładu czasu w przebiegu tego procesu oraz indywidualne stawki konkretnego geodety.

Zazwyczaj jest to jednak koszt od 500 do 1000 złotych w przypadku ubieganie się o zgodę na budowę domu jednorodzinnego lub nawet 300-1000 zł za hektar, jeżeli mamy do czynienia z większymi, komercyjnymi obiektami.

Czas oczekiwania na wykonanie mapy do celów projektowych wynosi około dwóch tygodni (dla wersji elektronicznej dokumentu) lub trzech-czterech tygodni (dla wersji papierowej). Lokalny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powinien wydać oficjalne potwierdzenie prawidłowości sporządzenia mapy do celów projektowych.

Inne rodzaje map geodezyjnych

Podstawowymi rodzajami map geodezyjnych są: mapa dla celów projektowych, mapa inwentaryzacyjna, mapa ewidencyjna oraz mapa dla celów prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, podziałem i scalaniem nieruchomości. Wszystkie te dokumenty sporządzane są w oparciu o kopię mapy zasadniczej.

Najogólniej mówiąc, mapa geodezyjna to dokument konieczny do złożenia wraz z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowanej nieruchomości przed rozpoczęciem danej inwestycji czy stawiania zabudowy jednorodzinnej. Zawiera ona informacje o danym terenie- jego uzbrojeniu, zagospodarowaniu, ukształtowanie oraz dane ewidencyjne. Jest ona przydatna podczas procesów inwestycyjnych, na przykład w sytuacji ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę lub chęci przyłączenia kanalizacji do swojej posesji. Opisywany dokument zawsze musi być sporządzony przez geodetę o uprawnieniach zawodowych opisanych w ustawie Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Mapa geodezyjna zawiera charakterystyczne dla siebie oznaczenia, których rozwinięcia warto znać:

 • proj- budowla podziemna- projektowana
 • – budowla podziemna – w budowie
 • t- budynek garażu
 • g- budynek gospodarstwa rolnego
 • mj- budynek mieszkalny jednorodzinny
 • md- budynek o dwóch mieszkaniach
 • mt- budynek o trzech i więcej mieszkaniach
 • mz- budynek zbiorowego mieszkania
 • p- budynek przemysłowy
 • ch- chodnik
 • dr- droga bez nazwy
 • b- inna budowla
 • dz.- ogród działkowy
 • c- przewód ciepłowniczy
 • e- przewód elektromagnetyczny
 • g- przewód gazowy
 • i- inny przewód
 • k- przewód kanalizacyjny
 • Rn- przewód naziemny
 • x- przewód nieizdentyfikowany
 • proj- przewód projektowany
 • t- przewód telekomunikacyjny
 • bud- przewód w budowie
 • w- przewód wodociągowy
 • G- stacja gazowa
 • Tr- stacja transformatorowa
 • w- woda płynąca, woda stojąca, woda w urządzeniu wodnym, rów melioracyjny, rów przydrożny

Pełne rozwinięcie takich oznaczeń możemy znaleźć w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mapa inwentaryzacyjna

Mapa inwentaryzacyjna to według definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie- dokumentacja powstała na skutek inwentaryzacji kartograficzno-geodezyjnej powykonawczej. Jej wynikiem jest naniesienie zmian na mapę zasadniczą dotyczących ewidencji uzbrojenia terenu, gruntów oraz zabudowy. Podobnie jak mapa dla celów projektowych, taki dokument opracowywany jest przez geodetę. Usługa ta przeprowadzona jest po wykonaniu budowy i w oparciu o mapę zasadniczą. Należy również zaznaczyć, że mapa inwentaryzacyjna sporządzana jest oddzielnie do zabudowy posesji, jej ogrodzenia, kanalizacji, sieci elektroenergetycznej oraz wodnej.

Mapa dla celów prawnych

Mapa dla celów prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, podziałem nieruchomości, założeniem księgi wieczystej oraz scaleniem nieruchomości może być z kolei sporządzona na podstawie nie tylko mapy zasadniczej, ale także kopii mapy katastralnej (inaczej ewidencyjnej). W drugim przypadku musi być jednak uzupełniona o informacje dotyczące zagospodarowania danego obszaru, które będą konieczne do przeprowadzenia usługi. Taka mapa musi zawierać dane o metrażu oraz granicy terenu, który podlega podziałowi a także odpowiednie oznaczenie takiej nieruchomości. Takie informacje muszą być zgodne z danymi zawartymi w księdze wieczystej danej działki.

Mapa ewidencyjna (mapa katastralna)

Mapa ewidencyjna (nazywana również mapą katastralną) jest mniej dokładna od mapy zasadniczej, przeprowadza się ją w kroju obrębowym oraz dużej skali. Zawiera ona elementy ewidencji gruntów, kontury budynków oraz użytków gruntowych, a także klasyfikację gleboznawczą. Jest ona elementem ogólnie powszechnej ewidencji gruntów oraz zabudowy. Uwzględnia granice państwa, pojedynczych jednostek oraz działek ewidencyjnych. Jest ona wykonana w dużym formacie, tworzona jest na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorze Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Opłata za wykonanie mapy ewidencyjnej oscyluje zwykle w granicy 70-100 złotych.