Mapa geodezyjna – co to jest i ile kosztuje?

Mapa geodezyjna (zwana również podkładem geodezyjnym) to urzędowy dokument, wydawany na wniosek właściciela danej nieruchomości przez urząd gminy (a konkretnie Zasób Geodezyjny i Kartograficzny), w celach opiniodawczych. Jest to część mapy zasadniczej.

Mapy geodezyjne sporządzane są przez geodetów, a więc osoby uprawnione w kierunku wykonywania omawianej usługi. Dokumenty te tworzy się w wielu sytuacjach, najczęściej jednak taka potrzeba następuje w momencie planowania określonych inwestycji na danej posesji, tworzenia projektu architektonicznego, budowania budynku mieszkalnego (lub gospodarowaniem działką przez taką budową), wydania wniosku o warunki stawianej zabudowy podziału nieruchomości. Szczegółową analizę wykorzystywania mapy w celach projektowych w kontekście jego celu oraz trybu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku.

Mapa geodezyjna – jakie informacje musi zawierać?

Na mapę geodezyjną działki składa się wiele elementów. Powinna ona obejmować otoczenie danej posesji (konkretnie co najmniej 30 metrów w każdym jej kierunku) oraz wytyczone wcześniej granice nieruchomości. Muszą znaleźć się na niej wszystkie istotne elementy związane ze specyfiką danego terenu, a więc budynki znajdujące się w bliskiej okolicy oraz ich lokalizacja, osie dróg, rozkład zieleni oraz tereny rozgraniczające. Konieczne jest również uwzględnienie danych o uzbrojeniu (a więc obecnej w jej obrębie infrastrukturze) oraz zagospodarowaniu (czuli obecnych obiektach publicznych, a także roślinności czy ulicach) okolicy i ziemi, na której znajduje się posesja, ukształtowaniu terenu oraz oficjalne dane ewidencyjne (czyli numer działki oraz jej granice).

Oprócz tego, dokument powinien obejmować dane inwestora oraz numer jego uprawnień, dane właściciela nieruchomości, lokalizację działki, numer zgłoszenia wniosku o wydanie mapy geodezyjnej, układ odniesienia, godło, siatkę kwadratową, salę mapy, jej nazwę oraz datę jej utworzenia. Mapa geodezyjna tworzona jest w skali 1:250 (w przypadku terenów o bardzo dużym zagęszczeniu), 1:500-1:1000 (dla terenów wysoko zurbanizowanych), 1:1000-1:2000 (dla terenów średnio zurbanizowanych) lub 1:5000 (jeżeli mamy do czynienia z terenem rolniczym lub leśnym).

Oczywiście, informacje przedstawione na mapie geodezyjnej muszą być danymi aktualnymi i zgodnymi z rzeczywistością. Dlatego też należy aktualizować mapę geodezyjną działki w momencie, gdy w obrębie posesji pojawią się jakieś zmiany. Jeżeli chcemy wykorzystać ten dokument w celach projektowych, nie powinien być on wówczas starszy niż 3 miesiące.

Mapa geodezyjna – proces powstawania

Jak już wspomniano, mapa geodezyjna tworzona jest na podstawie mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza to dokument państwowy, regularnie aktualizowany przez kompetentne w tej dziedzinie osoby oraz wydawana przez Samorządowy Wydział Geodezji i Kartografii. Jest ona mapą ogólną, obejmującą obszar całego państwa. Zawiera ona wszystkie niezbędne składowe w postaci informacji na temat zagospodarowania oraz ukształtowania terenu, obecnej infrastruktury (na przykład sieci wodociągowej lub elektroenergetycznej), czy dane ewidencyjne. Mapa zasadnicza jest ogólnie dostępnym dokumentem, który dane starostwo powiatowe udostępnia do wglądu i umożliwia jego kopiowanie. Wydawana jest od ręki, kosztuje to około 50 zł.

Sporządzenie podkładu geodezyjnego opiera się na odświeżeniu informacji zawartych w mapie zasadniczej. Wymaga to dokonania nowych pomiarów danego obszaru. Opracowane przez geodetę wartości oraz wnioski formatowane są jako operat, który składa się następnie do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie operatu sporządzana jest następnie mapa geodezyjna, którą klient otrzymuje w co najmniej trzech egzemplarzach.

Inne rodzaje map budowlanych

Oprócz mapy geodezyjnej do celów projektowych oraz mapy zasadniczej, wyróżniamy kilka innych rodzajów map geodezyjnych.

Jedną z nich jest mapa inwentaryzacyjna. Zostaje ona sporządzona po zakończeniu procesu budowy (lub po ukończeniu niektórego z jej etapów). Wyróżnia się osobny dokument dla domu, ogrodzenia i innych elementów okolicznej infrastruktury (czyli przykładowo elementów kanalizacyjnych czy wodociągowych, instalacji elektrycznej oraz grzewczej). Cena jej wykonania wynosi mniej więcej od tysiąca do tysiąca pięciuset złotych, a czas realizacji- do 8 tygodni.

Innym przykładem jest mapa ewidencyjna. Jest ona mniej dokładna od mapy zasadniczej, zawiera tylko niektóre składowe ewidencji gruntów, jest również mapą wieloskalową. Uwzględnia ona- między innymi- granice działki, kontury zabudowania oraz gruntów. Uwzględnia adres budynków, klasyfikację gruntów a także lokalizację budynków i działek oraz ich przestrzenne położenie. Na sporządzenie mapy ewidencyjnej czeka się mniej więcej dziesięć dni. Stanowi swego rodzaju uzupełnienie mapy zasadniczej.

Wyróżniamy także mapę sytuacyjną, która powstaje na skutek złożenia wniosku na warunki zabudowy.

Mapa geodezyjna – jak czytać?

Interpretacja mapki geodezyjnej może być trudnym zadaniem dla osoby nieposiadającej wiedzy z omawianego zakresu. Dlatego warto zapoznać się z podstawową legendą kartograficzną, która może okazać się przydatna podczas odczytywania informacji zawartych na mapie. O to niektóre oznaczenia w niej zawarte oraz ich rozwinięcie:

  • Bud – budowa
  • c – przewód ciepłowniczy
  • dr – droga bez nazwy
  • g – stacja gazowa
  • k- przewód kanalizacyjny
  • mj – budynek mieszkalny jednorodzinny
  • proj – przewód projektowany
  • t – budynek garażu
  • w – przewód wodociągowy
  • x – przewód niezidentyfikowany

Pełne rozwinięcia stosowanych skrótów można odnaleźć w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ile kosztuje mapka geodezyjna?

Cena sporządzenia mapy geodezyjnej uzależniona jest od kilku czynników. Jest to nie tylko indywidualny cennik danej firmy geodezyjnej, czas oczekiwania na wykonanie usługi oraz stopień jej skomplikowania, ale również lokalizacja obszaru, którego mapa będzie obejmowała. Zazwyczaj kwota ta oscyluje w przedziale od kilkuset do tysiąca pięciuset złotych, a czas oczekiwania na jej wykonanie od dwóch do sześciu tygodni.

Istnieje również możliwość skorzystania z tak zwanej mapki geodezyjnej online. Jest to narzędzie pozwalające na obejrzenie obszaru danego terminu poprzez internetowe opracowanie kartograficzne. Zazwyczaj jest to darmowa usługa, jednakże nie ma mocy urzędowej ani nie uprawnia do wykorzystania jej w celach projektowych. Taki dokument sporządzany jest przez geodetę.

Warto także wspomnieć o istnieniu Centralnych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które stanowią instytucję zajmującą się prowadzeniem oraz aktualizacją baz oraz usług przestrzennych, geodezyjnych i kartograficznych, a także ulepszaniem funkcjonowania przestrzennej infrastruktury. Prowadzą one także szkolenia osób odpowiedzialnych za tworzenie takiej infrastruktury.