Mapa zasadnicza – co to jest i ile kosztuje?

Mapa zasadnicza to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne będące własnością Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Obowiązek ich opracowywania i uaktualniania spoczywa na starostwach powiatowych. Warto wiedzieć, że istnieje internetowy serwis Geoportal, na którym dostępna jest mapa zasadnicza online. Mapa zasadnicza nazywana jest także Państwową Mapą Kraju. Zawiera ona informacje o przestrzennym usytuowaniu działek ewidencyjnych, budynków, dróg oraz wielu innych obiektów topograficznych na terenie całej Polski. Mapy te muszą zawierać bardzo szczegółowe informacje dotyczące danego terenu, dlatego z uwagi na gęstość zabudowy, tworzone są w różnych skalach. Dla obszarów wysoko zurbanizowanych niezbędne będzie pozyskanie mapy w skali 1:500 lub 1:1000, podczas gdy interesuje nas teren o małej gęstość zabudowań to wystarczy mapa zasadnicza w skali 1:5000.

Mapa zasadnicza stanowi podstawę, na której opracowywane są inne mapy służące np. do planowania zagospodarowania przestrzennego. Jej posiadanie jest niezbędne do wyznaczenia granic działki przez geodetę, a także do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zawiera ona wszelkie informacje o zagospodarowaniu przestrzeni naziemnej jak i podziemnej, dlatego zapoznanie się z nią jest niezbędne podczas tworzenia wszelkich projektów budowlanych.

Mapa zasadnicza do celów projektowych

Mapa zasadnicza do celów projektowych to niezbędny dokument, który musi posiadać każda osoba ubiegająca się o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie warunków zabudowy. Jest ona sporządzana przez uprawnionego do tego geodetę na specjalny wniosek interesanta. Mapa zasadnicza do celów projektowych zawiera jedynie teren konkretnej inwestycji wraz z minimum 30 metrowym obszarem wokół. Na tego rodzaju mapie zawarte muszą zostać przede wszystkim linie zabudowy, osie ulic i najbliższe drogi, a także występowanie pomników przyrody i obszarów zieleni wysokiej, czyli drzew liściastych lub iglastych o wysokości powyżej dwóch metrów. Mapa zasadnicza do warunków zabudowy musi być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000. Na mapie powinny zostać zawarte charakterystyczne parametry budowlane inwestycji, wkreślony zarys budynku oraz przewidywany obszar oddziaływania danej inwestycji. Architekt adaptujący nanosi na mapę obrys planowanej inwestycji.

Czas oczekiwania na taką mapę wynosi od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Termin realizacji zależy przede wszystkim od wielkości interesującego działki i samego projektu jej zagospodarowania. W ciągu kilku tygodni możliwe jest przygotowanie mapy zasadniczej do celów projektowych dla domu jednorodzinnego, ale w przypadku większych inwestycji deweloperskich np. w postaci osiedli domów jednorodzinnych czas realizacji może sięgnąć nawet kilku miesięcy. Cena wyrobienia mapy to nawet kilkaset złotych, a należy zaopatrzyć się w co najmniej trzy kopie.

Kopia mapy zasadniczej niezbędna jest, gdy podczas budowy zachodzą zmiany w projekcie wymagającego dodatkowego uzgodnienia. Na podstawie mapy zasadniczej do celów projektowych sporządza się Projekt Zagospodarowania Terenu, który jest niezbędnym dokumentem do wydania pozwolenia na budowę. Z tego względu mapa zasadnicza działki musi być aktualna i zawierać wszelkie zmiany na danym terenie w ostatnim czasie. Z tego powodu kilkuletnia mapa zasadnicza do celów projektowych nie zostanie zaakceptowana przez urzędnika. Najlepiej, aby mapa do celów projektowych opatrzona była datą maksymalnie 3-6 miesięcy wstecz. Należy jednak pamiętać, że mapa przestaje być ważna z chwilą wprowadzenia jakichkolwiek zmian na danym obszarze, co może nastąpić nawet w ciągu kilku dni od jej wydania.

Koszt przygotowania mapy zasadniczej

Mapę zasadniczą dla danego terenu można w każdej chwili obejrzeć w serwisie internetowym. Taki dokument nie ma jednak wartości prawnej i nie może być wykorzystywany w kwestiach urzędowych. W tym celu niezbędne jest posiadanie mapy zasadniczej interesującego nas obszaru wydanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wniosek o udostepnienie materiałów z powiatowego zasobu można złożyć osobiście w starostwie powiatowym lub za pośrednictwem portalu do obsługi zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla danego obszaru za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Mapa zasadnicza może być wydana w formie papierowej lub elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku dostarczonym przez interesanta.

Poza złożeniem odpowiedniego wniosku, niezbędne jest uiszczenie stosownej opłaty, której wysokość zależy od rodzaju mapy, którą chce się pozyskać. W przypadku mapy zasadniczej do celów projektowych należy spodziewać się kosztu nawet około 500-2000 zł. Za duże działki cena wykonania mapy zasadniczej będzie odpowiednio większa. Najtańsze są mapy rastrowe, ale nie znajdują one zastosowania prawnego. Aby przyspieszyć czas otrzymania mapy zasadniczej dotyczącej danego fragmentu terenu można skorzystać z usług zewnętrznego geodety, który zajmie się załatwieniem wszelkich formalności. Za pomoc doświadczonego geodety trzeba będzie zapłacić więcej, ale za to znacznie skróci to termin realizacji zamówionej mapy.

Legenda mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza działki składa się zazwyczaj z dwóch części: informacyjnej oraz właściwej, czyli kartograficznej. W części informacyjnej widnieje oczywiście nazwa mapy i numer działki, której ona dotyczy. Znajdują się tu także informacje o województwie oraz powiecie, na terenie którego dana działka się znajduje. Ponadto mapa zasadnicza działki zawiera pieczęć, która potwierdza jej zgodność z materiałami z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W części kartograficznej mapa zawiera wszelkie informacje dotyczące zagospodarowania terenu naziemnego, podziemnego oraz sieci napowietrzne w postaci słupów i kierunku przebiegu instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. W tej części znajdują się granice działek wraz z ich numerami, obrysy budynków z określeniem ich typu przeznaczenia oraz ilość ich kondygnacji i numery administracyjne. Widoczne są tu także zbrojenia terenu i podstawowe parametry mediów podziemnych jak średnica kanalizacji. Na mapie zasadniczej w części właściwej obecne są także utwardzone części działek, dojazdy oraz miejsca parkingowe.

Legenda mapy zasadniczej jest niezbędna do prawidłowego odczytania system umownych znaków, za pomocą których opisuje się zagospodarowanie danego terenu. Jest to system dość skomplikowany, który dla osoby niedoświadczonej wydawać się będzie niezwykle skomplikowany i praktycznie niemożliwy do odczytania. Mnogość znaków umownych umożliwia bardzo dokładne opisanie ukształtowania danego obszaru, dzięki czemu mapy zasadnicze są niezwykle szczegółowe i dokładne. Aktualny dokument określający specyfikacje mapy zasadniczej i topograficznej to Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.