Podział działki krok po kroku – ile kosztuje?

Podział działki to skomplikowana procedura, która może być przeprowadzona jedynie przez uprawnionego geodetę. Przepisy prawa określające zasady podziału nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podziału i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Podział musi odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument określający przeznaczenie i sposób zagospodarowania gruntów na danym obszarze. Zawarte są w nim także informacje dotyczące możliwości podziały nieruchomości, a także minimalna powierzchnia działek utworzonych w wyniku podziału. Z tymi lokalnymi dokumentami musi zapoznać się każdy, kto planuje podział działki.

Podział działki budowlanej

Działka budowlana to taka, której wielkość, cechy geometryczne, infrastruktura techniczna i dostęp do drogi publicznej w pełni umożliwiają korzystanie z położonych na niej budynków. Pierwszym etapem podziału działki budowlanej jest złożenie odpowiedniego wniosku do organu wykonawczego w postaci wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien być złożony przez właściciela nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego. Jeśli działka posiada kilku współwłaścicieli to każdy z nich musi złożyć odpowiedni wniosek wyrażający chęć podziału działki. Do wniosku należy dołączyć także poniższe dokumenty:

  • Odpis księgi wieczystej jako dokument potwierdzający prawa do nieruchomości,
  • Wypis i wyrys z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej daną nieruchomość,
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile była wydana
  • Wstępny projekt podziału
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • Wykaz zmian gruntowych
  • Wykaz synchronizacyjny, jeśli oznaczenia działki w katastrze są inne niż w księdze wieczystej
  • Mapę z projektem podziału

Do zdobycia niektórych z tych dokumentów niezbędne będzie zatrudnienie geodety, który przeprowadzi wydzielenie działki zgodnie z przepisami prawa. Geodeta zobowiązany jest do sporządzenia wstępnego projektu podziału działki na podstawie kopii mapy zasadniczej otrzymanej ze starostwa. Wstępny projekt podziału powinien zawierać informacje dotyczące granic i powierzchni nieruchomości, granic i powierzchni nowoprojektowanych nieruchomości i propozycje dostępu do dróg publicznych nowo wydzielonych działek.

Po otrzymaniu pozytywnego postanowienia urzędu można rozpocząć dalsze prace geodezyjne, które geodeta powinien zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Na tym etapie geodeta opracowuje mapę z projektem podziału nieruchomości na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości. Jeśli podział nieruchomości ustanawia działki o powierzchni mniej niż 33% powierzchni pierwotnej to geodeta przed przystąpieniem prac zawiadamia tylko właściciela nieruchomości oraz właścicieli sąsiadujących z odcinkami granic dzielonej nieruchomości. Jeśli powierzchnia wydzielonej działki stanowi więcej niż 33% to zawiadamia się wszystkich właścicieli sąsiadujących z daną działką.

Następnie geodeta sporządza protokół podziału nieruchomości, który zawiera informacje na temat działki oraz szkic przebiegu granic nowych nieruchomości. Aby dokument był ważny, musi być opatrzony numerem uprawnień zawodowych geodety. Geodeta następnie sporządza projekt podziału nieruchomości. Po akceptacji proponowanego podziału przez urząd geodeta wyznacza i utrwala nowe punkty graniczne, co udokumentowane jest stosownym protokołem. Podział ewidencyjny działki zachodzi w momencie przyjęcia przez Państwowy Zasób Geodezyjny operatu technicznego. Aby dokonać zmiany w księdze wieczystej, należy przedstawić odpowiednią decyzję wraz z wnioskiem w Sądzie Rejonowym.

Podział działki rolnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, działka rolna nie powinna być mniejsza niż 0,3 ha. Podział działki rolnej na mniej niż 30 arów jest jednak możliwy gdy działka ma służyć powiększeniu sąsiedniej nieruchomości lub podział związany jest z regulacją granic między sąsiadującymi nieruchomościami. Niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości na działki rolne o powierzchni poniżej 30 arów jest możliwy. Pierwsza metoda to podział działki z warunkami zabudowy. Uzyskanie dla działki warunków zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku gruntów klas I-III, które nie wymagają specjalnej zgody na zmianę ich przeznaczenia z rolnego na nierolnicze. Drugim sposobem jest wyjście współwłasności działki. Można tego dokonać na drodze postępowania sądowego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu cywilnego o przeprowadzenie zniesienia współwłasności. Następnie po otrzymaniu decyzji należy udać się do notariusza, który podpisze się pod aktem notarialnym.

Podział geodezyjny – cena

Koszt podziału działki u notariusza, budowlanej lub rolnej, uzależniony jest przede wszystkim od trudności sprawy. Podział działki na dwie części kosztować będzie około 2000 zł. Ale cena podziału działki na więcej części lub o skomplikowanym ukształtowaniu terenu może wynosić nawet 3000 zł. Na łączną kwotę składają się postępowania administracyjne, opłaty notarialne i koszt usług geodezyjnych. W zależności od regionu kwoty mogą się nieco różnić.