Wytyczenie budynku przez geodetę

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych, na działce musi pojawić się geodeta, który dokona na niej wytyczenia budynku. Geodezyjne tyczenie budynku to ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przez geodetę w celu wyznaczenia planu budynku na danym terenie zgodnie z założeniami ustalonymi podczas tworzenia mapy do celów projektowych. Wytyczony na działce obiekt musi być idealnie zgodny z projektem budowlanym, na podstawie którego Nadzór budowlany wydał pozwolenie na budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określa obiekty budowlane, które podlegają obowiązkowi geodezyjnego wyznaczania w terenie przez rozpoczęciem budowy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zakończonych pracach budowlanych. Wskazane w powyższej ustawie są takie obiekty jak:

  • Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.
  • Sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieple i telekomunikacyjne
  • Przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne
  • Telekomunikacyjne linie kablowe
  • Kanalizacja kablowa

Tyczenie budynków i tyczenie fundamentów – jak to przebiega?

Podczas tyczenia obiektu budowlanego geodeta wyznacza położenie zaplanowanego budynku w terenie. Na powierzchnię działki geodeta nanosi kluczowe dla konstrukcji budynku punkty charakterystyczne jak narożniki czy przecięcia konstrukcyjne. Te wymiary zaznaczane są na powierzchni działki za pomocą kołków, które niestety podczas budowy zostaną zniszczone. Dlatego niezbędne jest także wytyczenie charakterystycznych, niezbędnych punktów konstrukcyjnych budowli poza obszarem wykopu, aby podczas prac budowlanych nie zostały one zasypane. W tym celu używa się tak zwanych „ław ciesielskich” lub „ław drutowych”, które umieszcza się poza obszarem wykopu. Są to drewniane słupki wbite w ziemię, które łączy się ze sobą sznurkiem lub drutem. W ten sposób powstają linie wyznaczające wszystkie osie budynku, którym nie grozi zasypanie podczas prowadzenia robót budowlanych. Po wykonaniu fundamentów kołki zostają usunięte, a jedynym wyznacznikiem osi konstrukcyjnych budowli są właśnie ławy ciesielskie. W słupki wbija się gwoździe, które stanowią miejsce przyczepu linek lub drutów. Ważne, aby podczas tyczenia budynku obecny był także kierownik budowy, który prawnie odpowiada za prawidłowe wytyczenie budynku w terenie. Dzięki temu kierownik budowy będzie dokładnie wiedział, co oznaczają które linie i jak ma zaplanować prowadzenie prac wykopowych. Każdy pracownik budowy powinien także zapoznać się z zaznaczonymi osiami, aby wiedzieć czy wytyczają one przebieg np. krawędzi czy środka danej ściany. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie wielu nieporozumień podczas budowy. Tyczenie budynku za pomocą ław ciesielskich to najbardziej trwała i popularna metoda. Daje ona największą pewność, że wytyczone granice osi konstrukcynych są symetryczne i pokrywają się z projektem. Pale wbijane są poza granicami wykopu, więc nie istnieje ryzyko ich zasypania podczas prac budowlanych. Niestety jest to także najdroższa metoda, dlatego niektórzy inwestorzy szukający oszczędności decydują się skorzystać z innych metod tyczenia budynku.

Inne metody tyczenia granic budynku to:

  • Sypanie wapnem – najtańsza metoda, która nie ma zbyt dużego zastosowania praktycznego. Osie budynku tyczone są za pomocą proszku, który łatwo ulega zniszczeniu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak deszcz czy wiatr.
  • Kopanie rowków – jest to metoda nieco bardziej czasochłonna niż sypanie wapnem, ale niestety równie niepraktyczna. Rowki szybko ulegają uszkodzeniu podczas ulewnego deszczu czy silnego wiatru.

Po zakończeniu tyczenia geodeta jest zobowiązany do dopełnienia odpowiednich formalności, które potwierdzają zgodność wytyczonych osi konstrukcyjnych budynku z projektem. Geodeta przekazuje inwestorowi lub kierownikowi budowy tak zwanego szkicu tyczenia, który zawiera informacje na temat inwestycji, rysunek projektowanych obiektów, niezbędne dane i pomiary konieczne do tyczenia, rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych punktów oraz opatrzony jest podpisem uprawnionego geodety i kierownika budowy. Oryginał szkicu tyczenia powinien zostać dołączony do dziennika budowy, a jego kopia pozostaje w dyspozycji wykonawcy. W dzienniku budowy powinny zostać także zawarte odpowiednie wpisy dotyczące prac geodezyjnych w zakresie tyczenia budynku. Dziennik budowy powinien być prowadzony starannie i na bieżąco z wszelkimi pracami budowlanymi. Dzięki temu po zakończeniu budowy stanowi od dokument niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania zgody na użytkowanie budynku.

Co potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku

Kolejnym ważną kwestią jest jakie dokumenty potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku. Niezbędne dokumenty, które musi posiadać inwestor, aby geodeta przystąpił do tyczenia budynku do pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dobrze, żeby geodeta jak najwcześniej otrzymał projekt budowy, aby mógł się z nim szczegółowo zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem prac geodezyjnych na działce. Budynek musi zostać postawiony dokładnie w miejscu określonym na mapie do celów projektowych. Geodeta musi zatem wytyczyć jego granice zgodnie z przepisami prawa nakazującymi zachowanie odpowiedniej odległości od ulic, granicy działki czy innych obiektów budowlanych. Postawienie budynku niezgodnie z projektem może skutkować nawet wydaniem przez Nadzór Budowlany nakazu rozbiórki takiej budowli, a co za tym idzie ogromne straty finansowe. Geodeta na podstawie projektu musi bardzo dokładnie wytyczyć osie konstrukcyjne budynku, ponieważ każda pomyłka na etapie tyczenia budynku będzie rzutowała na postęp prac budowlanych w przyszłości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostarcza informacji także o planowanych w okolicy inwestycjach, które także musi uwzględnić geodeta podczas tworzenia projektu.

Koszt wytyczenia budynku przez geodetę

Cena wytyczenia budynku przez geodetę zależy od wielu czynników. Zazwyczaj inwestorzy decydują się na skorzystanie z usług specjalnych firm oferujących geodezyjną obsługę inwestycji od fazy projektowej aż po geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wtedy ceny za poszczególne usługi geodezyjne są zdecydowanie niższe, niż gdyby w razie potrzeby każdorazowo zatrudniać nowego geodetę. Koszt wytyczenia budynku zależy przede wszystkim od poziomu trudności projektu. Im bardziej skomplikowany będzie kształt bryły, tym więcej trzeba będzie zapłacić za jej wytyczenie. Generalnie im mniej punktów charakterystycznych dla konstrukcji musi zostać wytyczonych przed geodetę, tym cena tyczenia będzie bardziej korzystna. Duży wpływ na końcową kwotę ma także sposób tyczenia, którym posłużył się geodeta. Generalnie najdroższą, ale i najbardziej niezawodną metodą jest tyczenie za pomocą ław drutowych lub ciesielskich. Są one najbardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i nie ulegają zniszczeniu podczas postępu prac budowalnych. Inwestorzy decydujący się skorzystać z tańszych metod, jak sypanie wapnem czy kopanie rowków, muszą liczyć się z faktem, że w razie zniszczenia wytyczonych przez geodetę osi konstrukcyjnych, będą oni zmuszeni do ponownego zamówienia usługi tyczenia budynku przez geodetę. W razie zasypania wytyczonych przez geodetę osi, to kierownik budowy odpowiada za poprawne przeprowadzenie prac budowlanych, aby ostateczna budowla umieszczona była na działce w miejscu zgodnym z projektem i wydanym na jego podstawie zezwoleniem na budowę. W razie niezgodności inwestor może zostać wręcz zmuszony do rozbiórki całej budowli. Z tego powodu na tyczeniu fundamentów nie należy oszczędzać. Cena tyczenia budynku przez geodetę wynosi średnio od 1000 do 1500 zł.